Obsah

Späť

Oznámenie o výrubu drevín

OBEC KOLÁROVICE 
Obecný úrad, 013 54 Kolárovice 389 
Č. j . 641/2018 08.10.2018 

Oznámenie o začatí správneho konania 
vo veci výrubu dreviny 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Kolárovice ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. 
Žiadateľka: Ing. Martina Šurinová, bytom Kolárovice 367, požiadala o výrub dreviny-borovica rastúca v katastrálnom území obce Kolárovice na pozemku pare. KNC č. 356 vedenom na liste vlastníctva č. 2766 zastavané plochy a nádvoria:  

1 ks. stromu borovica s obvodom kmeňa 120 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. 

Svoju žiadosť žiadateľka odôvodnila: v prípade zlých poveternostných podmienok môže strom alebo jeho konáre spadnúť na dom, elektrické vedenie alebo susedný pozemok a spôsobiť materiálne škody. 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Kolárovice, 013 54 Kolárovice 389 alebo elektronicky na e-mail: obeckolarovice@compnet.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

DOKUMENT

Vyvesené: 9. 10. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť