Obsah

Zasadnutie obecného zastupitelstva

Bezbariérový vstup na akciu

Zasadnutie obecného zastupitelstva 1 Starosta obce Kolárovŕce v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum konania: 5. 11. 2018 začiatok od 16:00, dĺžka 240 minút

Miesto konania: Obecný úrad, Kolárovice

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Obecný Úrad

Doba trvania: 240 minút

OBEC KOLÁROVICE, obecný úrad, 013 54 Kolárovice č.389

 

č.j. OZ/IV/2018

 

Kolárovice, 23.10.2018

 

 

 

 

Pozvánka

 

Starosta obce Kolárovŕce v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších zmien a doplnkov

 

zvoláva

*

IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 05.11.2018 o 16,00 hod, v zasadačke obecného úradu

 

Progra m

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.      Informácia o plnení uznesení z III. zasadnutia OZ

4.      Odpredaj obecných pozemkov C KN parcela č. 2101/1 o výmere 45 m2, ostatné plochy zapísané na liste vlastníctva č. 6603 v 1/1 na obec Kolárovice a parcela 2101/2 ostatné plochy o výmere 90 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1 v 1/1 na obec Kolárovice, vedený Okresným úradom, katastrálny odbor Bytča, okres Bytča, katastrálne územie Kolárovice, obec Kolárovice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kúpna cena €/m2 pre žiadateľov Lenka Mikolášová a Jozef Šefrana obaja bytom Kolárovice č. 496

5.      Schválenie výšky úveru na zabezpečenie financovania investičného projektu miestne komunikácie

6.      Žiadosť MVDr. Stanislava Mendela s manželkou a Rudolfa Mičacíka, o umiestnenie lampy verejného osvetlenia v časti medzi ich stavbami v kat. úz. Kolárovice

7.      Žiadosť Ing. Márie Valíčkovej a Róberta Grušpiera, bytom Kolárovice 736 o pridelenie pouličnej lampy

8.      Žiadosť o opravu prístupovej cesty v časti Kolárovice Čiakov k rodinnému domu pani Márie Uherkovej

9.      Prehodnotenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolárovice č. 2/2014 § 8 č. 2 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia pre rok 2019

10.  Rôzne - doručená pošta,

informácie starostu

11.  Diskusia
12.Záver

 

Ing. Jozef Hruštinec starosta obce v. r.


Vytvorené: 31. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 31. 10. 2018 11:04