Obsah

Späť

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

OBEC KOLÁROVICE 
Obecný úrad Kolárovice č. 389, 013 54 Kolárovice 
Č. j . : Ust. zas. OZ/2022 Kolárovice, 2 1 . 1 1 . 2022 

P O Z V Á N K A 
Starosta obce Kolárovice v zmysle č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov 
z v o l á v a 
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční 
28.11. 2022 o 16,00 hod, v zasadačke obecného úradu 

1. Úvodné náležitosti: 
q) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) Vystúpenie starostu 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva 
5. Určenie zástupcu starostu 
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 
7. Návrh na funkciu sobášiacich 
8. Schválenie sobášnej miestnosti a sobášnych dní 
9. Určenie platu starostu obce 
10. Diskusia 
11. Záver 

Pozvánka OZ.pdf (119.54 kB)

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 29. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť