Obsah

Späť

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21
písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002
Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYH L A S UJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (SO m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Žilina a Bytča
od 5.08.2022 od 06.00 hod. do odvolania
 

Vyhlasenie_CZNVP_2022_2.pdf (351.77 kB)

Vyvesené: 5. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť