Obsah

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K PRIZNANIU DANE Z NEHNUTEĽNOSTI

Každý, kto sa stane vlastníkom akejkoľvek nehnuteľnosti/pozemok, dom, byt, alebo nastane u neho zmena je povinný do 30 dní si splniť ohlasovaciu povinnosť daňových subjektov /daň z nehnuteľností/. Daňové priznanie je povinný podať do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Oslobodenie:

Novostavba je oslobodená od platenia dane na 15 rokov od roku nasledujúceho po vydaní kolaudačného rozhodnutia za podmienok, ak slúži výlučne k trvalému bývaniu vlastníka a jemu blízkych osôb, nevykonáva sa podnikateľská činnosť, ani prenájom. Oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka /nadobúdateľa/. Nárok na oslobodenie vzniká podaním daňového priznania a musí sa uplatňovať každoročne. Byt prevedený do osobného vlastníctva je oslobodený od platenia dane na 5 rokov od roku nasledujúceho po nadobudnutí vlastníctva. Oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka, s trvalým pobytom v byte, ak sa nevyužíva na podnikateľskú činnosť alebo na prenájom. Nárok na oslobodenie vzniká podaním daňového priznania. K daňovému priznaniu je potrebné doložiť doklady určujúce vlastníka a nadobudnutie nehnuteľnosti. Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti podrobne upravuje VZN a OcÚ.