Obsah

POČIATKY A ROZVOJ DROTÁRSTVA

Pamätník na cintoríne juhočeského mesta Březnice je významným dokumentom z histórie drotárstva, ktorý potvrdzuje existenciu kolárovických drotárov ako nositeľov tohto umenia pri jeho rozvoji koncom 18. storočia. Nápis na náhrobnom pamätníku znie: „Zde odpočíva v Pánu Jan Gallik dráteník z Kolárovíc, Trenčanské stol. v Uhrách. Zemřel dne 27. února 1834, maje věku svého 44 roku. Ač v cizině, přece mezi bratry." 
Jan Gallik sa narodil v roku 1790. Keď ho, ako opisuje Božena Němcová v Podhorskej dedine, doviezol březnický gróf Hanuš Kolovrat ako drotárskeho chlapca na svoj zámok, našiel tam už svojho staršieho rodáka Miša ako sluhu na zámku, predtým však tiež drotára v Čechách. 
V tom čase sa predpokladalo, že počiatok tohto novodobého remesla má svoje korene ešte v skorších rokoch. Karol Guleja vo Svete drotárov uvádza: „Muži z Kolárovíc vyrábali a vylepšovali asi už na konci 17. storočia prvé drôtené sitá." 
Historici, zaujímajúci sa o problematiku drotárstva, skladajú fakty do mozaiky, ktorá vytvára obraz o začiatku tohto spoločenského fenoménu. Nie náhodou drotárstvo vzniklo a rozvíjalo sa práve v oblasti chudobných javorníckých obcí, v širšom zábere možno hovoriť o bývalej Trenčianskej stolici. Reprezentantmi drotárstva boli obce Veľké Rovné, Kolárovice a Dlhé Pole. O týchto obciach z Daňového súpisu z roku 1828 z okresu Bytča vyplýva, že zamestnaním obyvateľstva bolo tiež drotárstvo.
V obci Kolárovice drôtovalo obyvateľstvo celý rok hlinené nádoby železným drôtom. Karol Guleja pokračuje: „...v čom prejavili kolárovičania čoskoro veľkú zručnosť..." Koncom 17. storočia sa teda začala epocha drotárstva, ktorá pretrvala až do I. svetovej vojny, ba v ojedinelých prípadoch až do II. svetovej vojny. 
Drotári boli prvými Slovákmi, ktorí si výrazne uvedomovali pocit svetovosti. Boli často jedinými reprezentantmi malého národa, o ktorom svet nevedel. Stali sa ozajstnými priekopníkmi družby so slovanskými národmi. Boli zväčša sociálne i národne uvedomelí. Pozdvihli svoj biedny rodinný kraj. Vedeli veľa urobiť takmer z ničoho, neskôr všestranne obstáli v konkurencii. Svojou pracovitosťou, statočnosťou a skromnosťou si získali uznanie sveta. Drotári sa časom stali uznávanými a vyhľadávanými remeselníkmi. Svoje najprv veľmi primitívne doplnkové zamestnanie pozdvihli na výnimočné remeslo a neskôr sa podaktorí vypracovali až na remeselníkov - umelcov.

Zdroj: Kolárovice 1312 - 2002