Obsah

Cintrorín Obce

cintorín obce

POKYNY PRI VYBAVOVANÍ CIRKEVNÉHO POHREBU

- oznámte úmrtie zosnulého na fare prv, než začnete čokoľvek vybavovať. Až po dohode o dni, hodine a mieste pohrebu so správcom farnosti môžete vybavovať ostatné náležitosti (štátna matrika, hudba, ...). NIE OPAČNE(!), aby sa predišlo komplikáciám. 

- doklady o úmrtí zosnulého (fotokópia listu o prehliadke mŕtveho a fotokópiu úmrtného listu z príslušnej matriky) je potrebné odovzdať na príslušný farský úrad pred začatím pohrebných obradov. Bez nich nie je možné začať pohrebné obrady!!!

- správca farnosti je zodpovedný za priebeh pohrebu, preto akékoľvek zásahy do obradov je potrebné oznámiť pri vybavovaní pohrebu!!! (počas priebehu obradov je to nevhodné a neakceptovateľné)

je v záujme rodiny zosnulej osoby, aby požiadali kantora o spev a dohodli sa s ním osobne na účasti a jeho službe na pohrebných obradoch. 

- správca farnosti zabezpečí asistenciu na pohreb. 

- je spravodlivé, keď pozostalí ocenia prostriedky, úsilie a čas zúčastnených pozornosťou a odmenia služby spojené s účasťou a aktivitou na pohrebných obradoch vykonané cirkvou pre zosnulého a pozostalú rodinu.

- Ak rodina chce dať zvoniť na kostolných zvonoch zosnulému, je potreba uhradiť náklady spojené s použitím elektrickej energie, zvonov a obsluhou zvonov! Túto žiadosť o službu je potrebné dohodnúť s osobou poverenou obsluhou zvonov!

Dom smútku
- upratovanie 200 Sk / 6,63 €
- kopanie jamy 1600 Sk / 53,11 €

- kopanie jamy v sobotu, nedeľu a keď 
nieje nahlásený pohreb v piatok do 9:00

1900 Sk / 63,06 €
- odvoz hliny do tzv. falošnej krypty 200 Sk / 6,63 €
- pochovávanie do krypty a úprava krypty 800 Sk / 26,55 €
Nájom hrobov na 10 rokov
- poplatok za jednohrob 135 Sk / 4,48 €
- poplatok za dvojhrob 258 Sk / 8,56 €
- detský /do 6 rokov/ 56 Sk / 1,85 €
- detský /od 6-14 rokov/ 90 Sk / 2.98 €
- poplatok za jednokryptu 270 Sk / 8,96 €
- poplatok za dvojkryptu 515 Sk / 17,09 €
Poplatok za novú kryptu
- jednokrypta 675 Sk / 22,40 €
- dvojkrypta 1350 Sk / 44,81 €
Poplatok za nový rám 200 Sk / 6,63 €

 

konverzný kurz:  1€ - 30,1260 Sk