Obsah

KOLÁROVICKÁ PEČAŤ

Zvyk používať pečať je veľmi starý. Pri potvrdzovaní písomností bolo potrebné pečatidlo s nejakým obrazom. Kolárovice od určitého stupňa vývoja viedli vlastnú administratívu, korešpondovali s vrchnosťou, na čo potrebovali pečatidlo. Administratívna činnosť richtára a prísažných viedla k používaniu obecného pečatidla a pečate, ktorou sa potvrdzovali obecné písomnosti. Najstaršou je nedatovaná pečať použitá v roku 1784. V obraze je pol postavy sv. Mikuláša s biskupskou palicou v ruke, nad ním je legenda: VICI - KOLARO(VIC) S(ANCTUS) NICOL(AUS). Kolárovický kostol je zasvätený biskupovi sv. Mikulášovi.

Nedatovaná pečať bola použitá v roku 1831. V obraze je celá postava Sv. Mikuláša s palicou v ľavej ruke. Podáva almužnu žobrákovi. Na ľavej strane je veža kostola. Z poškodeného odtlačku sa dá prečítať len časť kolopisu: (SIGILLUM PO) SSESSIONIS KOLLAR(OVICZ)

Do obdobia feudalizmu sa hlási pečať použitá v roku 1854. Ide o podobný motív obrazu, v ktorom sv. Mikuláš žehná trom kľačiacim deťom. Kolopis:SIGILLUM POSSESSIONIS KOLAROVICZ.

Zdroj: Kolárovice 1312-2002