Obsah

HISTÓRIA A SÚČASTNOSŤ

Základná škola  v Kolároviciach slúži na  výchovu  a  vzdelávanie  žiakov už 55 rokov. Základný   kameň  bol   položený  v októbri  v r.1951, výstavba  trvala  2 roky.  Slávnostné otvorenie  bolo  začiatkom  novembra  v  roku  1953.  Vtedy  do  nej  nastúpilo  315 žiakov, vyučovali  sa v 9 triedach.  Súčasťou   školy  sa  postupne stala školská jedáleň a telocvičňa. Škola prešla postupnými premenami: vybudovalo sa hádzanárske ihrisko, odborná učebňa chémie, vymenila sa strešná krytina a mnohé iné práce. Prvým riaditeľom bol V. Bršiak, /1953-1968/, neskôr J. Križan,/1969/, M. Kalužná, /1970-1990/ a od roku 1991 je riaditeľom S. Klimo.

V r. 1990  bolo  ukončené  dvojzmenné  vyučovanie a tiež vyučovanie ruského jazyka . Začal sa vyučovať francúzsky a nemecký jazyk, od r. 2000 aj anglický jazyk. Ako povinne voliteľný predmet - náboženská a etická výchova. 

Výrazné  zmeny  v obnove  školskej  budovy  sa  udiali  v rokoch 1998 - 2008: plynofikácia kotolne,  výmena  radiátorov  ústr. kúrenia,  rekonštrukcia  hygienických zariadení, výmena okien, elektr. inštalácie a bleskozvodov, kompletná obnova školskej kuchyne.

V roku  2008  sa   vybudovalo  nové  viacúčelové  ihrisko s umelým povrchom.  Všetky tieto zmeny   majú    jediný  cieľ -  zlepšiť  a   zmodernizovať   výchovno-vyučovací   proces   na  škole. 

Zmeny  v organizácii  riadenia  školy sa  začali v roku  2002. Od  1.apríla 2002 sa stala škola samostatným právnym subjektom, hneď na to, 1. júla 2002 prešla škola - budovy aj pozemky 

z vlastníctva štátu do vlastníctva obce. V októbri 2002 vzniklo spojenie základnej školy s materskou  školou  a od  septembra  2007  bolo zriadené  na  škole  aj stredisko záujmovej činnosti žiakov. 

Škola sa v súčasnosti skladá z 5 organizačných častí: základná škola, materská škola, školský klub detí, školská jedáleň a stredisko záujmovej činnosti žiakov a vystupuje ako jeden právny subjekt s názvom: Základná škola s materskou školou v Kolároviciach. Zriaďovateľom školy je Obec Kolárovice. 

Počas celej existencie školy aktívne pri škole pracovalo rodičovské združenie. Od roku 1990 aj rada školy. 

V roku 2003 bola na škole zriadená počítačová učebňa. Od r. 2004 má škola internet aj káblovú televíziu. 

Modernizácia vybavenia školy prebieha úspešne a je zárukou, že naši žiaci dostávajú kvalitné vzdelávanie v súlade s požiadavkami dnešnej doby. 

K rozvoju školy výrazne prispieva súčasné vedenie školy, dobrá spolupráca s Obecným úradom v Kolároviciach, na čele so starostom, Ing. Jozefom Hruštincom. 

Škola má dobrú pozíciu v obci, očakávame ďalšiu modernizáciu a veľa úspešných žiakov.

Súčastnosť školy

Základná škola s materskou školou v Kolároviciach je samostatná organizácia s právnou subjektivitou. Poskytuje výchovu predškolákov - predprimárne vzdelávanie, vzdelávanie a výchovu  žiakov  1.-4.ročníka - primárne vzdelávanie  a  vzdelávanie a výchovu žiakov           5.-9.ročníka - nižšie sekundárne vzdelávanie.

V šk. roku 2008/2009 má škola:

  • 190 žiakov
  • 10 tried
  • 2 budovy


Vyučovanie cudzích jazykov:

  • v 5. a 6. roč. - anglický jazyk
  • v 7. - 9. roč. - anglický jazyk a nemecký jazyk