Obsah

Futbal

FUTBALOVÝ ODDIEL:

Predseda:

  • Peter Čado ( zároveň manažér v práci s oblastným futbalovým zväzom i s celoslovenským futbalovým zväzom)

Hospodár:

  • Jaroslav Kaštan
  • Jozef Kaštan

Tréneri mužov:

  • Peter Mišutka
  • Tomáš Keblúšek

Tréner prípravky:

  • Jozef Raždík

Tréner žiakov:

  • Štefan Dorušínec

Tréner dorast:

  • Jaroslav Fano

 

Futbalový oddiel má 2 registrovaných rozhodcov       

Vo futbalovom oddiely je registrovaných 81 členov. 

FUTBAL - HISTÓRIA

Spomienky na zrod, prvé kroky a rozvoj športu v Kolároviciach sú vyjadrené v  príspevku nadšenca, dlhoročného aktívneho športovca a funkcionára Telovýchovnej Jednoty v Kolároviciach Bohumila Bugalu, kde píše: 
„Základy organizovanej telovýchovy a športu v obci Kolárovice boli položené začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia, aj keď korene športového nadšenia siahali do hlbšej minulosti. Prvé „futbalové zápasy" sa uskutočňovali až neskôr, a to v provizórnych priestoroch na pasienkoch v lokalite Rečice, Hrbačky, Dúbravy, Na Pažitiach. Boli to stretnutia žiakov, tried, no neskôr aj duely medzi Horným a Dolným Koncom a ešte neskôr aj medzi „Ženáčmi a slobodnými". 
Udalosti 2. svetovej vojny a s tým súvisiace útrapy boli brzdou rozvoja športu aj v našej obci. K oživeniu športu došlo až po oslobodení. No aj prvé povojnové roky boli ťažké. To sme už nadväzovali kontakty aj so športovcami susedných obcí, najmä z Petrovíc a Veľkého Rovného. Striedavo sme sa navštevovali a odohrávali naše susedské derby. Prebehli sme pešo cez chotár a nedeľné popoludnia boli časom našich vzájomných futbalových meraní sí1. To sa už v tomto čase hlásili o slovo športovci iných športových disciplín, najmä volejbalisti, stolní tenisti a šachisti. Boli to zväčša učitelia pôsobiaci v Kolároviciach, ktorí aj v skromných podmienkach pomáhali rozdúchať športový elán, vzbudiť záujem a vytvárať priaznivejšiu atmosféru pre rozvoj športu. V začiatkoch to bol riaditeľ Štátnej školy Július Bartl, potom spomínaný Dezider Fecman a nový mladý učiteľ rodák Cyril Hlavoň, ktorý ako hráč a organizátor športového a kultúrneho života v obci vykonal veľa pre výchovu mládeže. 
Povojnové obdobie je charakterizované úspešným rozvojom organizovanej športovej činnosti, najmä v rámci spoločenskej organizácie Telovýchovnej jednoty (TJ). Dôležitým medzníkom je výstavba a prevádzka novej Osemročnej strednej školy v Kolároviciach v roku 1953, ktorej riaditeľom bol ustanovený Martin Bršiak a výstavba školy si prirodzene vyžadovala i výstavbu športovísk a telocvične. 
Ku založeniu prvej športovej organizácie v Kolároviciach prišlo v roku 1949. Mala názov „Telovýchovná jednota Sokol Kolárovice". Zakladajúcimi iniciátormi organizácie boli športoví nadšenci, ktorí svojou amatérskou športovou činnosťou dosahovali primeranú úroveň a snažili sa ju zvyšovať a merať svoje sily v súťažiach s inými športovcami. Prvým predsedom bol Benedikt Kalman. Po založení TJ Sokol Kolárovice okrem futbalu vzniklo i volejbalové družstvo hrajúce v okresnej súťaži. Majstrovské zápasy sa hrali tiež vyše horného konca obce pri kameňolome. Výborný výsledok a postup volejbalového družstva do vyššieho kola mal určiť kvalifikačný zápas v Ústí nad Oravou. Nedostatok financií na cestovanie však zabránili tomuto aktu. Okrem toho vznikol i stolnotenisový oddiel TJ Kolárovice, ktorý najlepšiu činnosť vykazoval v rokoch 1949- 1952. Bol registrovaný v okresnej súťaži v Bytči. Problémom stolnotenisového oddielu, i popri dobrých výsledkoch a obsadení 1. miesta v okresnej súťaži, boli finančné nedostatočné prostriedky, ktoré hatili účasť do vyššej triedy súťaže." 
Ekonomické problémy zostávali v TJ aj po odchode B. Kalmana a E. Bugalu. Aktívnu činnosť zaznamenala TJ po príchode Jána Kaštana z vojenskej prezenčnej služby v roku 1955. 
Finančné prostriedky získavali športovci organizovaním tanečných zábav, majálesov estrád a divadelných predstavení. Po ukončení potrebných prác na ihrisku bol futbalový oddiel prihlásený do IV. triedy okresnej súťaže v Bytči. Prihlásilo sa i družstvo dorastu. Vtedajší funkcionár a hráč B. Bugala uvádza: „Najväčším doterajším úspechom v histórii nášho futbalu bolo prebojovanie sa do II. triedy okresnej súťaže, a to v pamätnom opakovanom zápase s futbalistami TJ Hrabové v roku 1960 na neutrálnej pôde Bytčianskeho štadióna víťazstvom Kolárovíc 3:2." 
Počiatočné úspechy vystriedali aj menej úrodné roky, znamenajúce zostup do III. a neskôr až do IV. triedy. Prihlásil sa aj generačný problém a odchody hráčov z Kolárovíc. Vzájomná futbalová výmenná družba s futbalistami v Janoviciach na Morave prebiehala aj v roku 1961. Výročná členská schôdza v decembri 1961 konštatovala zhoršenie postavenia družstva mužov. 
Pasivita starších futbalistov v roku 1968 situáciu vo futbale značne skomplikovala. Z iniciatívy mladých futbalistov a ďalších rovesníkov došlo ku generačnej zmene v činnosti futbalového oddielu TJ. Vedením športovej činnosti bol poverený Ivan Šebeňa. 
Na výročnej členskej schôdzi 10.1.1969 bol za predsedu TJ zvolený Cyril Hlavoň. Súčasne prevzal aj funkciu trénera. V tom čase mala TJ 56 členov.
Výsledky okresného kola futbalu v jarnej časti 1969 uspokojovali hráčov i fanúšikov. Futbalové družstvo získalo v IV. triede skupiny B 1. miesto. 
Jarná sezóna 1971 priniesla v TJ personálne zmeny. Na VCS sa vzdali funkcií Cyril Hlavoň, Jaroslav Adamík i Miroslav Drbúl. Novozvoleným predsedom bol Ivan Šebeňa. Jesenné kolo bolo pre Kolárovice osudné. Pretože tunajšia TJ neposlala záujemcu na rozhodcovské školenie, OV nariadil kontumovať zápasy na 6 kôl. Jesenné kolo skočili futbalisti na 11. mieste zo 14 mužstiev. V roku 1972 mužstvo skočilo v tabuľke v III. triede na 12. mieste. 
Na členskej schôdzi sa futbalisti dohodli, že funkciu trénera prevezme V. Gallo. Derby stretnutím boli tradične zápasy s Petrovicami. Po slabšej zimnej príprave a zmene výboru v roku 1973 sa očakávalo zlepšenie. Jaroslav Adamík sa vzdal funkcie predsedu TJ a funkciu po ňom prevzal Jozef Drbúl. Slabšie výsledky v Okresnej futbalovej súťaži znamenali zostup mužstva z III. do IV. triedy. Reorganizáciou súťaže bola však IV. trieda zrušená. 
Majstrovské derby s Petrovicami sa konalo na jeseň 1973, kedy boli aj Petrovice zahlásené v okresnej súťaži. Hralo sa v III. triede skupiny C. S historickým počtom gólov vyhrali Kolárovice 8:0.
V nasledujúcom období sa mužstvo so striedavými úspechmi umiestňovalo zväčša v strede tabuľky a zároveň zápasilo s finančnými problémami. 
Výročná schôdza TJ 27.1.1980 signalizovala nedobrý vzťah futbalistov mužstva k hráčskym povinnostiam. V roku 1980 sa futbalový oddiel neprihlásil do jesenného kola okresnej súťaže. Po uvádzanej ročnej pauze začínali futbalisti prípravu priateľskými zápasmi. Prvý majstrovský zápas IV. triedy odohrali 23.8.1981 v Lysici. Kolárovice vyhrali 3 : 2. To už brala zväčša nová garnitúra: Ján Komada, Stanislav Šimák, Peter Červeň, Štefan Caránek, Martin Raždík, Jozef Lipka, Mikuláš Hlavoň, Stanislav Dvorák, Jozef Hlavoň - Matis, Marián Hulín, Jaroslav Kaštan, Ján Dunaj. V jarnom kole hral aj Peter Gálik a Milan Kalman.
V rámci spoločenských športových stykov v roku 1985 nadviazali Kolárovice futbalovú družbu s moravskými Šilheřovicami, ktorá pretrváva dodnes. Dva priateľské zápasy odohrali naši futbalisti s TJ Jur pri Bratislave. Futbalisti hrali III. triedu, od roku 1988 IV. triedu. Vedením tréningu mužstva bol poverený Marián Hanzel. TJ mala k 1.1.1989 111 členov a spolu 176 registrovaných športovcov v 5 oddieloch. Podstatná čast príjmov bola z vedľajšej hospodárskej činnosti - dopravy a dotácií OV ČSZTV. Bez dopravy by sa musela činnosť TJ značne obmedziť. Na činnosť futbalového oddielu sa vynaložilo 36.000 Kčs. 
V jesennom kole v roku 1990 futbalisti skončili v IV. triede úspešne na 2. mieste. Po odchode predsedu TJ Mikuláša Hlavoňa v roku 1991 z funkcie a krátko predtým i hospodára Jaroslava Adamíka chýbali funkcionári. Iba niekoľko oddaných futbalistov s finančnými problémami zachraňovali účasť v okresnej súťaži. Hralo iba družstvo mužov. 
Pochovávanie basy športovcami v roku 1992 prispelo k vylepšeniu stavu pokladnice. V jarnom kole skončili muži na 8. mieste. Letné futbalové turnaje z disciplinárnych dôvodov mohli odohrať naši futbalisti iba na cudzích ihriskách. 
V jesennej časti súťaže IV. triedy v boji o postup do III. triedy obsadili 2. miesto s jednobodovou stratou za prvým Zbyňovom. Ciel sa im podaril splniť v jarnom kole 1993. 
Športové podujatia v roku 1994 umožnili sponzorské príspevky a.s. SATES, s jej vedúcim Ing. Ivanom Hlavoňom. V letnej prestávke boli futbalisti pozvaní na turnaj do Moravského Berouna. Doma organizovali turnaj o Pohár starostu obce. Futbalovú sezónu okresnej súťaže skončili na jar muži na 4. a starší žiaci na 6. mieste. V jesennej časti obsadili muži 10. a starší žiaci 2. miesto. 
Jarná časť roku 1997 bola rozlúčkou mužov i žiakov s oblastnou súťažou. TJ ich do nastávajúcej súťaže neprihlásila. Príčinou bola nedobrá finančno-organizačná situácia. Odstúpila i od tradičného Pochovávania basy na Fašiangy, ktoré dlhé roky organizovala a ktoré teraz prevzal Dobrovoľný požiarny zbor v Centre. Futbalisti boli prvýkrát po 50 rokoch od založenia TJ mimo súťaže. 
Po dvojročnej prestávke (jeseň 1997 - jar 1999) sa však starostovi JUDr. Štefanovi Puchoňovi a sponzorom súťažná činnosť futbalistov obnovila. Štart i celková bilancia jesenného kola bola úspešná. Muži skončili na 1. mieste a dorast na 2. mieste. 
V júli 2000 bol zvolený výbor TJ, ktorého predsedom sa stal Jaroslav Adamík st., Marián Tatala prevzal funkciu podpredsedu a vedúceho futbalového oddielu, Jozef Hruštínec funkciu tajomníka a pokladníka, Ján Bunčo bol členom výboru a Marián Hanzel sa stal futbalovým trénerom. 
Napriek problémom sa podarilo prihlásiť futbalistov do súťaže v III. triede. 
História kolárovického futbalu sa nesie v duchu nádejí, optimizmu a viery v jeho ďalší vývoj, čo potvrdila aj VČS 1.4.2001 - futbalové družstvo mužov v III. triede skupiny B v ObFZ Žilina bojovalo o postup do II. triedy.  Úspešné napredovanie kolárovického futbalu podporuje aj dobrá spolupráca TJ s Obecným úradom.

KONTAKT

Čado Peter

Telefón / e-mail
tel.: xxxxxxxxxx
mob.: +421 911139426
e-mail: