Obsah

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K PRIZNANIU DANE Z NEHNUTEĽNOSTI

Každý, kto sa stane vlastníkom akejkoľvek nehnuteľnosti/pozemok, dom, byt, alebo nastane u neho zmena je povinný do 30 dní si splniť ohlasovaciu povinnosť daňových subjektov /daň z nehnuteľností/. Daňové priznanie je povinný podať do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.