Obsah

II.balík inflačná pomoc

Typ: Aktuality | ostatné
II.balík inflačná pomoc

A)     dotácia pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 EUR

Žiadateľom o dotáciu je:

  • rodič maloletého nezaopatreného dieťaťa,
  • plnoleté nezaopatrené dieťa  aj v prípade, keď rozhodnutím súdu nie je určené výživné poukazovať do jeho rúk, ale výživné je určené rodičovi

 

Ak o dotáciu požiada rodič plnoletého nezaopatreného dieťaťa, je potrebné, aby plnoleté nezaopatrené dieťa dalo súhlas k podaniu žiadosti o dotáciu zo strany rodiča

(2.strana žiadosti v prílohe).

 

Ak je žiadateľom o dotáciu plnoleté nezaopatrené dieťa:

 Ø  určené výživné od obidvoch rodičov sa nesčítava, pre vyplatenie dotácie vo výške 100 € postačuje, ak aspoň jedno výživné je najviac vo výške 150 €

Ø  určené výživné od každého rodiča je vo výške najviac 150 € (napr. matka 100€, otec 130€), dotáciu je možné poskytnúť len vo výške 1 x 100 €

 

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti a vykonateľného rozsudku ( rozsudok prikladá k žiadosti), pričom prihliada na výšku výživného v rozsudku doloženého v čase podania žiadosti.  

A to aj v prípade, ak pri spracovaní dotácie bude mať úrad k dispozícii nové vykonateľné rozhodnutie s upravenou výškou výživného.

 

B)     dotácia pre fyzickú plnoletú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra  2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov 

 

  • ak v posudzovanom období od 30.04.2020 do 31.10.2022 neplnoleté dieťa uzavrelo manželstvo, zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dotáciu je možné poskytnúť vo výške 100 €

 

C)     dotácia pre fyzickú plnoletú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra  2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu 

 

 

Ø  Oznámenie o schválení/neschválení jednorazovej dotácie je možné posielať poštou, elektronicky, mailom alebo prísť osobne na pracoviská úradu najneskôr do 31.12.2022.

Ø  Tlačivá žiadostí nájdete na www. upsvr.gov.sk

 

PRÍLOHA: (192.28 kB)

 


Príloha

Vytvorené: 16. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 16. 11. 2022 8:23
Autor: Správca Webu