Obsah

„Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja

Typ: ostatné | Aktuality
Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského
kraja - Zmena a doplnok č.2" - zaslanie oznámenia

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského
kraja - Zmena a doplnok č.2" - zaslanie oznámenia Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.2", ktoré vám podľa § 6 ods.2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods.2 písm. c) zákona predmetom zisťovacieho konania.
Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa§ 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byľ verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.2" je zverejnené aj na internetovej stránke

RIUS ZaD č. 2 ŽSK obce a mestá 001.pdf (405.63 kB)

link:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky

 


Príloha

Vytvorené: 29. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 7. 2021 14:57
Autor: Správca Webu